Change language English Polski

 

Dzieci?stwo bez krzywdzenia

To mi?dzynarodowy projekt, którego celem jest poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów odpowiedzialnych za interwencj?, pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz zwi?kszanie ?wiadomo?ci spo?ecznej odno?nie problemu krzywdzenia dzieci.

WI?CEJ

Opis projektu

Podstawowym celem projektu jest poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów odpowiedzialnych za interwencj?, pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz zwi?kszanie ?wiadomo?ci spo?ecznej odno?nie problemu krzywdzenia dzieci.

 

Cele projektu:

  • opracowanie i wdro?enie standardów i rozwi?za? zapobiegaj?cych krzywdzeniu dzieci
  • przeszkolenie profesjonalistów  pracuj?cych na rzecz zapobiegania przemocy wobec dzieci i wspieranie ich poprzez tworzenie sieci, wymian? dobrych praktyk oraz kontakt z zagranicznymi ekspertami
  • wypracowanie efektywnego systemu pomocy bezpo?redniej dla dzieci krzywdzonych poprzez podnoszenie ?wiadomo?ci spo?ecznej na temat problemu krzywdzenia dzieci

Podczas wdra?ania projektu nacisk k?adziony jest na kwestie wykorzystywania seksualnego dzieci,  ochrony dzieci- ?wiadków w post?powaniach s?dowych oraz wspierania rodzin w wychowywaniu bez przemocy.

 

Dzia?ania w ramach projektu:

  • wydawanie publikacji adresowanych do profesjonalistów, rodziców i dzieci;
  • organizacja szkole?, konferencji, superwizji i wizyt studyjnych- na poziomie lokalnym jak i mi?dzynarodowym;
  • prowadzenie bada? postaw spo?ecznych wobec problemu krzywdzenia dzieci;
  • prowadzenie strony internetowej www.canee.net w j?zyku angielskim, na której umieszczane s? informacje dotycz?ce projektu i problemu krzywdzenia dzieci w Europie ?rodkowo-Wschodniej;
  • prowadzenie kampanii spo?ecznych;
  • lobbing na rzecz zmian legislacyjnych i stworzenia zintegrowanego systemu pomocy dzieciom.

 

Etapy projektu:

Pierwszy etap projektu “Dzieci?stwo bez krzywdzenia” trwa? od marca 2005 do ko?ca 2009 roku i obejmowa? swoim zasi?giem Polsk?, Bu?gari?, Litw?, ?otw?, Macedoni?, Mo?dow? oraz Ukrain?. By? po?wi?cony poni?szym zagadnieniom:

          2005 – profilaktyka krzywdzenia dzieci

          2006 – diagnoza i terapia

          2007 – prawna ochrona dzieci i ich rodzin

          2008 – interdyscyplinarna pomoc dzieciom krzywdzonym

          2009 – krzywdzenie dzieci w instytucjach

Drugi etap projektu trwa od 2010 do 2013 roku i obejmuje swoim zasi?giem Polsk?, Bu?gari?, Litw?, ?otw?, Mo?dow? oraz Ukrain?. Jest po?wi?cony takim zagadnieniom jak:

          2010 – wykorzystywania seksualne dzieci, dziecko-?wiadek

          2011 - wykorzystywania seksualne dzieci, dziecko-?wiadek

          2012 – wspieranie rodzin ma?ych dzieci

          2013 – wspieranie rodzin

 

Projekt finansowany jest przez Fundacj? OAK. 

OAK logo