Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dzieciństwo bez krzywdzenia

To międzynarodowy projekt, którego celem jest poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów odpowiedzialnych za interwencję, pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz zwiększanie świadomości społecznej odnośnie problemu krzywdzenia dzieci.

WIĘCEJ

Opis projektu

Podstawowym celem projektu jest poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów odpowiedzialnych za interwencję, pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz zwiększanie świadomości społecznej odnośnie problemu krzywdzenia dzieci.

 

Cele projektu:

  • opracowanie i wdrożenie standardów i rozwiązań zapobiegających krzywdzeniu dzieci
  • przeszkolenie profesjonalistów  pracujących na rzecz zapobiegania przemocy wobec dzieci i wspieranie ich poprzez tworzenie sieci, wymianę dobrych praktyk oraz kontakt z zagranicznymi ekspertami
  • wypracowanie efektywnego systemu pomocy bezpośredniej dla dzieci krzywdzonych poprzez podnoszenie świadomości społecznej na temat problemu krzywdzenia dzieci

Podczas wdrażania projektu nacisk kładziony jest na kwestie wykorzystywania seksualnego dzieci,  ochrony dzieci- świadków w postępowaniach sądowych oraz wspierania rodzin w wychowywaniu bez przemocy.

 

Działania w ramach projektu:

  • wydawanie publikacji adresowanych do profesjonalistów, rodziców i dzieci;
  • organizacja szkoleń, konferencji, superwizji i wizyt studyjnych- na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym;
  • prowadzenie badań postaw społecznych wobec problemu krzywdzenia dzieci;
  • prowadzenie strony internetowej www.canee.net w języku angielskim, na której umieszczane są informacje dotyczące projektu i problemu krzywdzenia dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej;
  • prowadzenie kampanii społecznych;
  • lobbing na rzecz zmian legislacyjnych i stworzenia zintegrowanego systemu pomocy dzieciom.

 

Etapy projektu:

Pierwszy etap projektu “Dzieciństwo bez krzywdzenia” trwał od marca 2005 do końca 2009 roku i obejmował swoim zasięgiem Polskę, Bułgarię, Litwę, Łotwę, Macedonię, Mołdowę oraz Ukrainę. Był poświęcony poniższym zagadnieniom:

          2005 – profilaktyka krzywdzenia dzieci

          2006 – diagnoza i terapia

          2007 – prawna ochrona dzieci i ich rodzin

          2008 – interdyscyplinarna pomoc dzieciom krzywdzonym

          2009 – krzywdzenie dzieci w instytucjach

Drugi etap projektu trwa od 2010 do 2013 roku i obejmuje swoim zasięgiem Polskę, Bułgarię, Litwę, Łotwę, Mołdowę oraz Ukrainę. Jest poświęcony takim zagadnieniom jak:

          2010 – wykorzystywania seksualne dzieci, dziecko-świadek

          2011 - wykorzystywania seksualne dzieci, dziecko-świadek

          2012 – wspieranie rodzin małych dzieci

          2013 – wspieranie rodzin

 

Projekt finansowany jest przez Fundację OAK. 

OAK logo