Change language English Polski

 

Dzieci?stwo bez krzywdzenia

To mi?dzynarodowy projekt, którego celem jest poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów odpowiedzialnych za interwencj?, pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz zwi?kszanie ?wiadomo?ci spo?ecznej odno?nie problemu krzywdzenia dzieci.

WI?CEJ

Dzieci?stwo bez przemocy

Celem kampanii bylo zwi?kszenie spo?ecznego zaanga?owania w sprawy przeciwdzia?ania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwi?za? zwi?zanych z przeciwdzia?aniem przemocy, motywowanie spo?eczno?ci lokalnych do dzia?a? na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja spo?eczna dostarczaj?ca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

W 2006 r. w 6 krajach (Bu?garia, Litwa, ?otwa, Macedonia, Mo?dowa, Ukraina) bior?cych udzia? w projekcie "Childhood without Abuse" koordynowanym przez Fundacj? Dzieci Niczyje zrealizowano kampani? "Dzieci?stwo bez przemocy". Wykorzystano w niej materia?y prezentowane w Polsce w 2001 r. Spot telewizyjny, dwie reklamy radiowe i plakaty zosta?y przet?umaczone i zaadoptowane na osiem j?zyków (6 narodowych oraz dodatkowo na j?zyk rosyjski oraz alba?ski). Przekazy medialne zosta?y uzupe?nione ulotkami, kalendarzami, naklejkami i innymi materia?ami.

W wi?kszo?ci krajów by?a to pierwsza kampania spo?eczna dotycz?ca przeciwdzia?ania przemocy wobec dzieci o zasi?gu ogólnokrajowym. Kampania uzyska?a bardzo du?? widzoczno??. Przekazy medialne na zasadach non-profit by?y pokazywane przez liczne stacje telewizyjne i radiowe: ?rednio mia?o miejsce ponad 1000 emisji spotów w ci?gu kilku pierwszych tygodni od startu kampanii.

Spoty telewizyjne:

 

Spoty radiowe:

Spot radiowy Bu?garia 

Spot radiowy ?otwa 1

Spot radiowy ?otwa 2

Spot radiowy Macedonia 1

Spot radiowy Macedonia 2

Spot radiowy Mo?dowa

Spot radiowy Ukraina 1

Spot radiowy Ukraina 2

 

Billboardy i plakaty