Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dzieciństwo bez krzywdzenia

To międzynarodowy projekt, którego celem jest poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów odpowiedzialnych za interwencję, pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz zwiększanie świadomości społecznej odnośnie problemu krzywdzenia dzieci.

WIĘCEJ

Edukacja

Publikacje

Każdego roku w ramach projektu są opracowywane i publikowane materiały edukacyjne poświęcone wybranemu aspektowi krzywdzenia dzieci skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i bezpośrednio do dzieci i ich rodziców. Niektóre z nich są tłumaczone i adaptowane w podobnej formie w każdym z krajów, inne- specyficznie dla każdego kraju. Publikowane są m.in. analizy eksperckie, broszury edukacyjne dla dorosłych, gry oraz broszury dla dzieci.

Konferencje

Co roku koordynatorzy i profesjonaliści uczestniczą wspólnie w dwudniowej konferencji odbywającej się w jednym z krajów partnerskich, aby dzielić się wiedzą oraz uczyć od najlepszych ekspertów w danej dziedzinie. Temat każdej konferencji odpowiada tematowi projektu na każdy rok.

Dodatkowo, koordynatorzy uczestniczą w konferencjach organizowanych przez International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN).

Wizyty studyjne

Wizytowanie różnorodnych organizacji stwarza możliwość podzielnia się dobrymi praktykami, budowania sieci współpracy i wzajemnego inspirowania się. Wizyty studyjne odbywają się równolegle z międzynarodowymi konferencjami i spotkaniami koordynatorów.

Superwizje

Co roku w każdym kraju partnerskim przeprowadzane są 2 lokalne superwizje i jedna międzynarodowa dla profesjonalistów pracujących z dziećmi krzywdzonymi. Superwizje międzynarodowe prowadzą zagraniczni eksperci.

Szkolenia

Kompetencje profesjonalistów pracujących z dziećmi krzywdzonymi są rozwijane poprzez dwa dwudniowe szkolenia odbywające się co roku w każdym kraju projektu.

Badania

W celu diagnozy postaw, wiedzy oraz kompetencji profesjonalistów dot. problemu krzywdzenia dzieci oraz postaw osób dorosłych wobec stosowania kar fizycznych, w pierwszym i ostatnim roku pierwszego etapu projektu były przeprowadzone badania, które następnie umożliwiają jego ewaluację.

Strona internetowa

Ważnym narzędziem edukacyjnym jest portal www.canee.net prowadzony w języku angielskim, poświęcony problemowi krzywdzenia i zaniedbywania dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej. Zawiera on liczne materiały dotyczące różnych wymiarów tego zjawiska, takie jak wyniki badań, ekspertyzy, informacje o kampaniach społecznych, konferencjach i innych wydarzeniach dotyczących tematyki krzywdzenia dzieci. Jednak przede wszystkim portal opisuje dobre praktyki wypracowane przez organizacje pozarządowe z regionu Europy Środkowo-Wschodniej i promuje międzynarodową współpracę na rzecz ochrony dzieci.
Strona prezentuje działania prowadzone w ramach programu „Dzieciństwo bez krzywdzenia” i służy jako forum wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami biorącymi udział w projekcie.