Change language English Polski

 

Dzieci?stwo bez krzywdzenia

To mi?dzynarodowy projekt, którego celem jest poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów odpowiedzialnych za interwencj?, pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz zwi?kszanie ?wiadomo?ci spo?ecznej odno?nie problemu krzywdzenia dzieci.

WI?CEJ

Kontakt

Dzieci?stwo bez krzywdzenia- ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie ?rodkowo-Wschodniej

Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Katowicka 31

03-932 Warszawa

tel./ faks: +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14

europawschodnia@fdn.pl